Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Zámer navrhovateľa Tatry mountain resorts, a.s. DEMANOVSKÁ DOLINA, VODNÁ NÁDRŽ ZADNÁ VODAVytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina informuje verejnosť o zámere "DEMANOVSKÁ DOLINA, VODNÁ NÁDRŽ ZADNÁ VODA" navrhovateľa Tatry mountain resorts, a.s. a súčastne upozorňuje, že do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade, Demänovská Dolina 258, v pracovných dňoch počas úradných hodín.


 
 

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na nebytové priestory - Penzión Slovakotour Vytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina vyhlasuje na základe uznesenia č. 41/04/2017 zo dňa 14.06.2017 verejnú obchodnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade s  § 281 – 288 Obchodného zákonníka prenájom nehnuteľnosti – stavba : „ Sociálno -  prevádzková budova “  - nebytové priestory penzión Slovakotour, súpisné číslo 296, postavenej na pozemku parc. č. KN –C 857/4  k.ú. Demänová, LV č. 277 – vlastník Obec Demänovská Dolina.


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení zásielky - Strnád PeterVytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Peter  S T R N Á D, nar. 1977 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uloženú listovú zásielku doručenú od Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 16.06.2017 – 03.07.2017.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina č. 01/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obceVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anton BajdíkVytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Antonovi Bajdíkovi, nar. 1965 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uloženú listovú zásielku doručenú od Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 07.06.2017 – 30.06.2017.


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Bajdík Vytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Jánovi Bajdíkovi, nar. 1971 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uloženú listovú zásielku doručenú od Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 07.06.2017 – 30.06.2017.


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ivan TerekVytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Ivanovi Terekovi, nar. 1981 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uloženú listovú zásielku doručenú od Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 813 04 Bratislava 1, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 05.06.2017 – 29.06.2017.


 
 

Záverečný účet obce Demänovská Dolina za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Evidované voľné pracovné miesta na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši k 10.03.2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VPM 10.3.2017.pdf VPM 10.3.2017.pdf (400.1 kB)

 
 

Cenník použitia mechanizmov na rok 2016/2017Vytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2017, vyhliadkový rozpočet na roky 2018 a 2019Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - návrh územný plán zóny vymedzené územie s označením G - chatová osada ICHR Repiská - verejné prerokovanieVytlačiť
 

schéma záväzných častí schema.pdf schema.pdf (375.7 kB)
doložka civilnej obrany 6.pdf 6.pdf (357.5 kB)
vymedzenie regulovaných priestorov 5.pdf 5.pdf (737.7 kB)
hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie 4.pdf 4.pdf (1.3 MB)
výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti 3.pdf 3.pdf (932.6 kB)
výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia 2.pdf 2.pdf (1.2 MB)
širšie vzťahy 1.pdf 1.pdf (84.8 MB)

 
 

Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O - VZNVytlačiť
 


 
 

Schválený rozpočet obce Demänovská Dolina na rok 2015 a vyhliadkový rozpočet na roky 2016, 2017Vytlačiť
 


 
 

OFICIÁLNE VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 15. november 2014Vytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Demänovskej Doline v súlade s § 45 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb starostu obce Demänovská Dolina a výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v Demänovskej Doline, ktoré sa uskutočnili dňa 15.11.2014.


 
 

Verejné obstarávanie - zákazky podľa § 9 ods.9

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - ÚK III. NP.


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - nákup nakladača Valtra


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - nákup zametacej metly so zberačom


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - oprava výtlkov cestného telesa Biela Púť - koliesko


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia vodojemu Staré Koliesko


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Pieskum trhu - Slaboprúdové rozvody


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - obchod, reštaurácia ÚK


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - byty ÚK


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - kotolňa


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vytlačiť
 

Prieskum trhu - snehové reťaze traktor


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - Zdravotechnické inštalácie budova Obecného úradu Demänovská Dolina


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody budova Obecného úradu Demänovská Dolina


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - Vonkajšia plynová prípojka k Obecnému úradu v Demänovskej Doline


 
 

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) - "Prístavba , nadstavba, stavebné úpravy obecného úradu Demänovská Dolina Vám oznamujeme zverejnenie zákazky  číslo 18909-WYP, vestník VO č.: 161/2014 zo dňa 19.08.2014


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) - "Prístavba , nadstavba, stavebné úpravy obecného úradu Demänovská Dolina Vám oznamujeme zverejnenie zákazky  číslo 18909-WYP, vestník VO č.: 161/2014 zo dňa 19.08.2014 - Redakčná oprava


 
 

Obec podporuje mladých športovcov:
http://www.kaljasna.sk/
http://www.brosova.sk/


Vážení obyvatelia,
dňom 29.05.2017 sa začali stavebné práce na rekonštrukcii vodojemu Staré Koliesko.
Harmonogram prác je nasledovný:
-výkopové práce na položenie kábla elektrickej energie
-stavebné práce všeobecného charakteru, oprava omietok, vnútorných stien vodojemu
-príprava a výmena armatúr osadenie úpravy vody

Viac ohľadom rekonštrukcie a aktuálne zmeny nájdete na našom webe: www.demanovskadolina.info

Poprosili by sme Vás o zhovievavosť počas rekonštrukcie, robíme to pre nás všetkých.

starostka obce
Ľubomíra Klepáčová

Mapa Demänovská Dolina

Súbor na stiahnutie mapa-web.gif (9.4 MB)

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup

Úvodná stránka