Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Demänovská Dolina, Jasná, Tri studničky, Jaskyne, Lúčky, ZáhradkyHľadať
 
 

Organizačný poriadok

OBEC Demänovská Dolina

 

Organizačný poriadok OBECNÉHO úradu

v Demänovskej Doline

 

Obecné zastupiteľstvo v Demänovskej Doline  na  základe § 11 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  s ch v a ľ u j e   tento

 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Demänovskej  Doline

§ 1

(1) Organizačný poriadok Obecného úradu v Demänovskej Doline je základnou vnútroorganizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade.

(2) Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

 

Právne postavenie obecného úradu

§ 2

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu.

(2)  Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:

a) písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravnou písomností obce,

b) odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva Všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, ako aj rozhodnutia starostu.

(3) Obecný úrad nie je právnickou osobou – nemá právnu subjektivitu/ § 1 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov /.

(4)  Obecný úrad najmä:

a/  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce – t.j. obecného zastupiteľstva a starostu,

b/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obecného zastupiteľstva – t.j. komisií obecného zastupiteľstva a pod.,

c/   je podateľňou a výpravnou písomností obce,

d/  zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,

e/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

f/  zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí obce ( v rozsahu a podľa zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) ako aj zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní),

g/ vykonáva Všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

h/ zabezpečuje na požiadanie poslancom obecného zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcej z platnej právnej úpravy,

i/  vedie evidenciu majetku obce a prehľad o hospodárení s ním, v súlade s právnymi predpismi,

j/  zabezpečuje materiály pre činnosť starostu.

(5) Obecný úrad  plní aj ďalšie úlohy na základe rozhodnutí orgánov obce.

 

Sídlo obecného úradu

Obecný úrad v Demänovskej Doline sídli na adrese:

Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Slobodný prístup k informáciám

 

Obec Demänovská Dolina je v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnou osobou na sprístupnenie informácií, podľa pravidiel stanovených týmto zákonom prostredníctvom obecného úradu.

 

Financovanie a hospodárenie obecného úradu

 

(1)  Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce na príslušný rok. Rozpočet obce musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických a administratívnych prostriedkov.

(2)  Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v tom ktorom roku určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v roku.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, na návrh starostu.

Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

- nová právna úprava,

- organizačné zmeny,

- systémové opatrenia.

(4) Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Demänovská Dolina“. Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

 

POSTAVENIE VOLENÝCH ORGÁNOV VO VZŤAHU K OBECNÉMU ÚRADU

 

(1) Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k OÚ vykonáva a plní nasledovné úlohy:

a/ schvaľuje Organizačný poriadok OÚ a jeho prípadné zmeny,

b/ určuje vnútornú organizáciu OÚ /zakladanie oddelení a pod./,

c/ rozhoduje o nakladaní so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami,

d/ schvaľuje podľa prípustnej právnej normy najdôležitejšie úkony, ktoré sa  týkajú hospodárenia s majetkom obce, získavania finančných zdrojov /OÚ predložia kompletne spracované materiály/ a následne kontroluje plnenie   zverených úloh prostredníctvom kontrolóra obce,

e/ schvaľuje Poriadok odmeňovania zamestnancov obce / po schválení len  jeho doplnky a zmeny/,

f/  schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov obce / po schválení len jeho  doplnky a zmeny/,

g/ schvaľuje Rozpočet obce, prípadne jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie prostredníctvom kontrolóra obce.

(2)  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v záujme samotnej obce, jej občanov a je to v súlade s § 11 odstavca 3 veta prvá zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

(3) Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej  právomoci a pôsobnosti starostu obce /§ 13 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení/.

 

POSTAVENIE STAROSTU  OBCE

 

(1)  Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce.

(2)  Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych, pracovnoprávnych  a administratívnych vzťahoch je správnym orgánom obce. V daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom .

(3)  Starosta zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým   osobám.

(4) Starosta je voleným orgánom a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je pre výkon verejnej funkcie uvoľnený z jeho pracovného pomeru.

(5)  Na pracovnoprávne  postavenie starostu obce sa vzťahuje osobitný predpis.

(6)  Starosta vo vzťahu k OÚ vykonáva a plní tieto úlohy:

a/ vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce, Všeobecne   záväznými nariadeniami a inými schválenými vnútornými predpismi obce,

b/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce a Všeobecne záväznými nariadeniami vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

c/ v pracovnoprávnych a mzdových otázkach plní nezastupiteľnú úloh vedúceho organizácie,

d/ schvaľuje  a podpisuje všetky výdavkové doklady / potvrdenky, faktúry, a pod./,

e/ udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,

f/  schvaľuje podanie žalôb a následných odvolaní.

(7) Starosta pri výkone svojej funkcie zabezpečuje najmä tieto úlohy:

a/ riadi a zodpovedá za prácu na jednotlivých pracoviskách,

b/ riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov a plnenie im zverených úloh,

c/ zodpovedá za kvalitné a včasné spracovanie písomných materiálov,

d/ informuje zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich prácu,

e/ stará sa o zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov a vytvára im vhodné  pracovné podmienky,

f/ dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov,

g/ zabezpečuje , aby na OÚ bola vedená a zamestnancom prístupná kompletná dokumentácia potrebných predpisov, smerníc, zákonov a uznesenie potrebných  pre  ich prácu,

h/ sleduje a eviduje právne normy, ktoré sa týkajú postavenia obcí  a upozorňuje na všetky zákonné zmeny obecné zastupiteľstvo, obecnú radu a  zamestnancov,

ch/ určuje  každému zamestnancovi pracovnú náplň, platové zaradenie a upravuje ich na základe zákonných opatrení a prijatej kolektívnej zmluvy.

(8) Starosta môže delegovať niektoré právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon a vnútorné normy obce.

 

POSTAVENIE ZÁSTUPCU STAROSTU K OBECNÉMU ÚRADU

 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu v prípadoch , ako je uvedené v § 13b  zákona SNR číslo 369/1990 Zb., ktorého volí obecné zastupiteľstvo / na návrh starostu ú spravidla na celé funkčné obdobie zo svojich radov. Voľbou sa mu nezakladá pracovný pomer k Obci a nie je pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania.

(2) Obec Demänovsdká Dolina môže poskytnúť zástupcovi za činnosť primeranú odmenu. Výšku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(3) Zástupca starostu:

a/ koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a OÚ,

b/ koordinuje činnosť medzi obecnou radou a OÚ,

c/ zabezpečuje materiálne, technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov,

d/ koordinuje a zjednocuje činnosť komisií,

e/  kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov v komisiách,

f/ zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom obce,

g/ schvaľuje / po súhlase starostu/ pracovné cesty a školenia poslancov,

h/ zúčastňuje sa na kontrolách a previerkach, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

ch/ je oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k uzatváraniu pre obce výhodných zmlúv, ale len v prípravnej fáze – bez možnosti ich podpisovania,

i/ v pracovnoprávnych otázkach môže konať len na základe písomnéh poverenia starostu obce a to len s presne vymedzenou pôsobnosťou, je však vylúčené, aby prijímal pracovníkov, podpisoval pracovné zmluvy a dojednával platové podmienky.

(4) Počas dlhodobej neprítomnosti starostu, môže zástupca starostu rozhodovať aj v otázkach, na ktoré ho písomne poverí starosta obce splnomocnením, ale len potiaľ, ak to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

 

POSTAVENIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 

Postavenie volených orgánov vo vzťahu k obecnému úradu

§ 5

Postavenie obecného zastupiteľstva

 

(1) Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:

- berie na vedomie oznámenie starostu obce o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu a jeho prípadné zmeny a doplnky,

- berie na vedomie vnútornú organizáciu obecného úradu,

- rozhoduje vo veciach obecného úradu týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,

- schvaľuje najdôležitejšie úkony obecného úradu týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,

- schvaľuje rozpočet obce – vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu – jeho zmien a kontroluje jeho čerpanie.

(2)  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je to v dôležitom obecnom záujme a je to v súlade s ust. § 11 ods. 3 prvá veta zák. č. 369/1990 Zb.

(3) Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce (§ 13  zákona č. 369/1990 Zb.).

 

§ 6

Postavenie starostu

 

(1) Starosta je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce.

(3) Zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.

(4) Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách.

Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer.

(5) Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.

(6) Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

- vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Demänovská Dolina a Všeobecne záväznými nariadeniami obce,

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Demänovská Dolina, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

- schvaľuje výdavkové položky obecného úradu podľa „Zásad hospodárenia s majetkom obce“ (doklady, faktúry, ...) do sumy 2 000,00 €, prípadne tie, ktoré si vyhradil,

-  udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,

- schvaľuje podanie súdnych žalôb obcou, po predchádzajúcom prejednaní v obecnom zastupiteľstve.

(7) Starosta môže písomne poveriť zamestnanca obce rozhodovacou právomocou v oblasti verejnej správy, pokiaľ to pripúšťa zákon o obecnom zriadení, Štatút obce a tento Organizačný poriadok obecného úradu.

 

§ 7

Sekretariát starostu

 

(1) Sekretariát starostu je výkonným a organizačným útvarom starostu.

(2) Jeho činnosť riadi starosta a zamestnanec poverený výkonom práce na sekretariáte je priamo podriadený starostovi.

(3) Sekretariát zabezpečuje úlohy riadenia a správy najmä v nasledovných oblastiach:

-  zostavuje starostovi návrh pracovného programu a pomáha mu pri jeho usporiadaní,

-  vedie evidenciu dohodnutých konaní a predkladá starostovi na konanie príslušné podklady a materiály,

- vyhotovuje záznamy z dôležitých jednaní u starostu a tieto archivuje,

- pripravuje a zvoláva porady na základe pokynov starostu, vyhotovuje z týchto porád zápisnice a zaisťuje ich rozoslanie,

- sleduje a kontroluje plnenie úloh uložených starostovi,

- predkladá starostovi došlú korešpondenciu ako aj tú, ktorú si k predloženiu vyhradil,

- vedie evidenciu pošty starostu.

 

§ 8

Postavenie zástupcu starostu k obecnému úradu

 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého písomne poveruje starosta z radov poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie. Poverením funkciou zástupcu starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer k obci.

(2) Obec poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu. Výšku odmeny určí obecné zastupiteľstvo v zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledovných oblastiach, ktoré podľa § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vymedzilo obecné zastupiteľstvo:

-  koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,

- zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva,

-  koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,

-  kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,

-  zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom,

- podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

- zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

- vedie v neprítomnosti starostu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

(4) Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom vydané písomné poverenie, a to aj nad rámec uvedený v ods. 2 tohto ustanovenia, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

 

§ 9

Postavenie hlavného kontrolóra

 

(1)  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Demänovská Dolina.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra sa vyberajú výberovým konaním v súlade so zák. č. 313/2001 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov a jemu je aj za výkon činnosti zodpovedný.

(2) Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledovné úlohy:

- vykonáva kontrolu plnenia úloh obecného úradu,

- kontroluje, ako jednotlivé pracoviská plnia úlohy vyplývajúce z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku,

- kontroluje ako obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu jednotlivých orgánov obce,

- kontroluje ako obecný úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

- upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti obecného úradu,

- na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,

- vykonáva kontrolu vnútorných vecí obce v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.,

- kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce,

- kontroluje nakladanie s majetkom obce.

(3) Pri výkone úloh uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov obce.

(4) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na zamestnancov obecného úradu.

(5) Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií.

 

Organizácia obecného úradu

§ 10

Úvodné ustanovenie

 

(1) Obecný úrad je tvorený zamestnancami obce.

(2) Prácu obecného úradu organizuje a riadi starosta obce.

(3) Pracoviská obecného úradu zabezpečujú nasledovné činnosti :

a) Úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o obecnom zriadení :

(4) Úlohy preneseného výkonu štátnej správy – napr. voľby, referendum, a i. zabezpečujú starostom poverení zamestnanci obce.

(4) Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec starostom poverený zamestnanec obce.

 

Pracoviská obecného úradu

§ 12

Úvodné ustanovenia

 

(1) Pracoviská obecného úradu sú základnými organizačnými útvarmi, ktorých činnosť vykonávajú poverení zamestnanci obce pod vedením starostu. Jednotlivé pracoviská medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení obecného úradu.

(2) Obsahová náplň činnosti jednotlivých pracovísk je uvedená tomto organizačnom poriadku.

(3) Pracoviská plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä:

- zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

- pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,

- pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce vydávaných v správnom konaní,

- pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,

- koordinujú činnosť podnikateľských a ostatných subjektov obce, rozpočtových a príspevkových organizácií obce,

- organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

(4) Pracoviská plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží starosta, pokiaľ to má súvisí s obsahovou

náplňou pracoviska obecného úradu.

(5) Pracoviská obecného úradu na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia obce, a to za

prípadnej súčinnosti s ostatnými pracoviskami, prípadne s príslušnými štátnymi orgánmi.

 

§ 13

V organizácii a riadení práce pracovísk obecného úradu sa musia uplatňovať tieto základné

princípy:

a) spolupráca pracovísk pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých pracovísk,

b) koordinácia stanovísk,

c) riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh – rozhoduje starosta.

 

Zamestnanci obecného úradu

§ 14

 

(1) Práva a povinnosti zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade sú upravené v zák. č.

313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, Zákonníku práce a v predpisoch na jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku obce Demänovská Dolina.

(2) Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych predpisov obce a v pokynoch a príkazoch

starostu.

Spisová služba a obeh písomností

§ 15

Spisová služba

 

(1) Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úradu zodpovedajú jednotliví

zamestnanci obecného úradu.

(2) Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.

 (3) Vyhotovenie, odosielanie, označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu podrobne upravuje ,,Registratúrny a kancelársky poriadok obce

Demänovská Dolina“.

 

§ 16

Obeh písomností

 

(1) Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotlivé pracoviská obecného úradu a starosta, ktorí

písomnosti vyhotovujú, kontrolujú a schvaľujú.

Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku obce

Demänovská Dolina“ (Registratúrny poriadok).

(2) Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú „Zásady pre obeh účtovných dokladov v

podmienkach samosprávy obce Demänovská Dolina“.

 

Pečiatky

§ 17

 

 (1) Pri zabezpečovaní úloh preneseného výkonu štátnej správy starosta používa úradnú okrúhlu pečiatku obce so štátnym znakom a názvom obce (OBEC DEMANOVSKÁ DOLINA).

(2) Obecný úrad na písomnosti, ktoré nemajú charakter rozhodnutí a nie sú nimi osvedčované dôležité skutočnosti, používa podlhovastú pečiatku s textom

 

   OBEC DEMANOVSKÁ DOLINA

        Demänovská Dolina 258

       031 01 Liptovský Mikuláš

                       -1-

 

   OBEC DEMANOVSKÁ DOLINA

       Demänovská Dolina 258

IČO : 00315168, DIČ : 2020581321

      031 01 Liptovský Mikuláš

                       -2-

 

(3) Pečiatky sú označené poradovým číslom a evidenciu o ich pridelení vedie poverený zamestnanec obce.

Ochrana majetku obce

§ 18

 

(1) Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými právnymi

predpismi – zodpovedá starosta, zamestnanci zamestnaní na obecnom úradu v rozsahu svojej

pôsobnosti.

(2) Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku obce v objektoch

obecného úradu upravujú „Zásady na ochranu majetku“.

(3) Súčasťou „Zásad na ochranu majetku“ je spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dvier a brán objektov v užívaní obecného úradu.

 

Záverečné ustanovenia

§ 19

 

(1) Starosta obce Demänovská Dolina je povinný zabezpečiť oboznámenie zamestnancov obce s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 10 dní odo dna nadobudnutia jeho účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania. Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami, o čom sa vedie písomná evidencia. Zamestnanci obce musia potvrdiť písomne oboznámenia sa s týmto organizačným poriadkom. Doklady o tom sa zakladajú do osobných spisov zamestnancov.

(2) Organizačný poriadok Obecného úradu v Demänovskej Doline je k dispozícii zamestnancom obce u starostu, ktorý je povinný umožniť do neho nahliadnuť.

(3) Starosta obce je oprávnený na doplnenie náplne práce jednotlivých pracovísk, a to na základe zmien právnych predpisov súvisiacich s náplňou činnosti pracoviska alebo ak to vyplynie zo zabezpečovania mimoriadnych úloh obce.

(4) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Demänovskej Doline vydala zástupkyňa starostu obce v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d/ zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(5) Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Demänovskej Doline nadobúda účinnosť dňom 01.10. 2013 .

 

V Demänovskej Doline dňa 1. 10. 2013

 

 

                                                                                                        ...........................................................

                                                                                                            Mgr. Ľubomíra Klepáčová

                                                                                                            zástupkyňa starostu obce


 

SKI BUS JASNÁ

Horská záchranná služba

telefónne číslo: 18 300

Mapa Demänovská Dolina

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Doplnili sme bezpečnostné prvky na priechody pre chodcov. Jednou z priorít OÚ je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka