Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Demänovská Dolina, Jasná, Tri studničky, Jaskyne, Lúčky, ZáhradkyHľadať
 
 

SAMOSPRÁVA

Spôsob zriadenia  samosprávy,  kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce :

Obec  Demänovská Dolina sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j.  23. – 24.11.1990

Právomoci a kompetencie obce : 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
platnou právnou úpravou SR
všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)

Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, primátor, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:

Postavenie obce
Oprávnenia obce
Spôsoby uskutočňovania samosprávy
Orgány obce a spôsob ich voľby
Samosprávu vyšších územných celkov

Štatút obce

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok


 

SKI BUS JASNÁ

Horská záchranná služba

telefónne číslo: 18 300

Mapa Demänovská Dolina

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Doplnili sme bezpečnostné prvky na priechody pre chodcov. Jednou z priorít OÚ je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka